Ogólna klauzula informacyjna Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; dalej ROSiR, ul. Generała Józefa Bema 126 C, 44-280 Rydułtowy reprezentowany przez Dyrektora;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu 32 4537 480;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań ROSiR-u, szczególnie z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowania oraz zarządzania obiektem i terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne miasta Rydułtowy;

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

  a. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO;

  b. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

  c. zawarcia bądź wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  d. przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa (przepisy kancelaryjne – ustawa o narodowym zasobie archiwalnym wraz z aktami wykonawczymi);

 1. W zawiązku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a. prawo dostępu do danych osobowych, na zasadach art. 15 RODO;

  b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych na zasadach art. 16 RODO;

  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO;

  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach art. 18 RODO;

  e. prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie ma miejsce na podstawie art. 21 RODO;

 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy; w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne;

 2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.