Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bip.rosir.rydultowy.pl. 

Zgodnie z wyceną, szacunkowy koszt dostosowania strony www.bip.rosir.rydultowy.pl do wymogów ustawy o dostępności stron internetowych jest nadmierny. Strona dostosowana zostanie w roku 2021.

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-08-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-08-01

Strona jest częściowo (w 95%) zgodna z ustawą o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak skrótów klawiszowych dla wszystkich funkcji strony internetowej

 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

 • Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

 • Brak etykiet i opisów w niektórych polach formularzy lub polach wyboru lub etykiety są niedokładne.

 • Dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapewnia dostępności tłumacza języka migowego on-line.

Oświadczenie sporządzono dnia 4 maja 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem strony http://checkers.eiii.eu/

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

 2. Skróty klawiszowe.

 3.  Tryb nocny

 4. Kontrast

 5. Możliwość zwiększania czcionki

 6. Zmiana rozmiaru wyświetlania strony

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych

Podstawowe informacje: 1
Statut ROSiR-U: 2
RODO: 3
Ogłoszenia o naborze: 4
Ogłoszenia o wynikach: 5
Ogłoszenia: 6
Zamówienia publiczne: 7
Korzystanie BIP: 8
Kontakt: 9
Deklaracja dostępności: 0

Korzystanie ze skrótów

Włączenie poszczególnych stron ze skrótów klawiszowych odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza na klawiaturze

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 Ul. Gen. Józefa Bema 126C

 44-280 Rydułtowy

 Tel. 32 4284670

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Józefa Bema 126C, 44-280 Rydułtowy

 Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 - pierwsze – główne – od strony boiska,

 - drugie od strony świetlicy z tyłu budynku.

 Dodatkowo w budynku są dwa wejścia techniczne:

 - pierwsze od strony parkingu,

 - drugie od strony świetlicy z tyłu budynku.

 Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 Sekretariat ROSIR-u znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

 Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 Obecnie budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w części świetlicowej. Zarówno wejście, jak i wszystkie pomieszczenia, wraz z ubikacją, znajdujące się w tej części budynku, są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Rydułtowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 2. elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: ESP ROSIR Rydułtowy,

 3. korespondencję pisemną na adres: Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gen. Józefa Bema 126C, 44‑280 Rydułtowy.

 Możliwość komunikowania się w języku migowym zapewniona jest tylko po wcześniejszym umówieniu. Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy.

Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania oraz dostosowanym dla osób słabowidzących.

W budynku ROSIR-u nie ma pętli indukcyjnych.